Festa del Dialetto Alessandrino Sabato 9 maggio alle 17 Museo Etnografico "C'era una Volta" - Piazza della Gambarina, 1 - Alessandria

An tüti j'usteréi ch'is cmòndu, quòndi ch'at vài a bitè i pé sùt' la tóula per 'na paciàda digurdìa, at cménsi sémper da l'antipàst...
E ònche nujàter ad Lisòndria an Pìsta a fùma parig!!!
Prìma dla siràda, a la fén del méiš, del cuncùrs Fòzzi / Lucàrdi, andónda ch'u sarà cumünicà el tìtul dl'elaburà pü bèl del 2015 e ch'l è 'l piàt fòrt, u dišnè, av servùma doudimòn in cìt antipàst, prešentòndvi el puéšìji, el próši, j'artìcul an dialët, o lisandrén o dla pruvìncia 'd Lisòndria, ch'òn chicà di prémi j'àni pasà.

La sarà 'na bèla siràda ampruntàja ans l'alegréa (i murgnatón 'l è méj ch'is n'a stàgu a cà) e ans u nòster dialët pü scët e al só réguli, a la fàcia 'd cui ch'i vóru trasfurmè u nòster vernàcul ant in piemuntéiš ch'l è sémper ammàchi ešistì ant el servéli ciaputàji ad chich cunvìnt!

E alùra av spiciùma tüc 
sàbet nóv màg, a sìngh ùri du dopmešdì, 
ant el mušéo dla Gambarénna (piàsa dla Gambarénna), chì a Lisòndria.

Gént dla fòrsa 'd Esia ŠULFAREN (a sùma cavajé a a cmensipiùma dal dòni), Luréns BIONCH, Màrch BIORCI, Alfiët CRUVESIO, Tunén FRISENNA, Cianén ULIVIERI e Giuanén PASEN i šbardléron in pò 'd bón umùr.

S'u sarà bón a rés-si an pé, al prešenterà Antunén SILVON.

Pü tònta gént ai sarà, pü tònt as divertirùma e cui ch'i vénu nénta i póru andè a pièsesla ant l'ušlìru!


Nessun commento:

Posta un commento

POST RECENTI